Novinky a aktuality z našeho domova...

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 29. 3. 2021

březen 24
Obnovení návštěv od pondělí 29. 3. 2021

Od pondělí 29. 3. 2021 dochází k obnovení návštěv u klientů našeho zařízení za následujících podmínek stanovených vládním usnesením č. 297/2021. Zařízení budou moci navštívit osoby, které:
a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Testy nebudou již prováděny v domově, musíte je absolvovat na veřejně dostupných testovacích místech - viz kontakty níže.
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Při vstupu do vestibulu a po celou dobu návštěvy musí navštěvující osoby používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další opatření nastavená domovem.
Při návštěvách bude platit následující postup:
1)      Počet návštěvníků v domově bude koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu. 
2)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice si musí osoba dezinfikovat ruce a pracovnice vrátnice změří každému návštěvníkovi teplotu. Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 °C, nebude do domova vpuštěna.
3)      Návštěvy budou probíhat ve všech  částech budovy nebo na pokojích klientů. Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova, jinak v návštěvní místnosti nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). V částech budovy nebo na pokojích klientů s potvrzenou nákazou nebudou návštěvy možné.  
4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase, přičemž návštěvou mohou být i děti starší deseti let za výše uvedených podmínek (absolvování testu či prodělání COVID-19). Délka návštěvy: 30 minut.
5)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 metry.
6)      Návštěvní dny a hodiny jsou neomezené, na návštěvu není nutné se předem objednávat.  
Na vycházky klientů mimo areál zařízení, a to po dobu trvání nouzového stavu, se vztahují tyto podmínky:
1.  vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.  
2.   Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 2. klient používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.  
Podmínka absolvovat test, mít certifikát o očkování nebo prodělání onemocnění COVID-19 se nevztahuje na návštěvy klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění  
Kontakty na testovací místa Seznam odběrových center a informace o rezervaci naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/  
Nemocnice Chrudim: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Nemocnice Pardubice: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Medila drive-in Pardubice: www.medila.cz, adresa: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice , tel.: 800 737 304.  
Laboratoře lékařské genetiky (Poliklinika Kolf): www.genetikapardubice.cz, adresa: Masarykovo náměstí 2667, Pardubice, tel.: 607 400 401.  
Scimed Pardubice: www.scimed.cz, adresa: Záchytné parkoviště kasárna T.G. Masaryka, Pardubice, tel.: 604 455 086.  
Městská nemocnice Čáslav: www.nemcaslav.cz, tel.: 327 305 111.   Obnovení návštěv od pondělí 29. 3. 2021


PODROBNOSTI »

Sčítání lidu

březen 24
V letošním roce 2021 bude po mnoha letech probíhat celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodný okamžik sčítání, tedy datum, ke kterému se vyplňují údaje na formulářích, byl stanoven na půlnoc z 26. března na  27. března 2021. Sčítání podléhá zákonné povinnosti, to znamená, že každý občan by měl při sčítání spolupracovat a formuláře vyplnit sám on-line nebo v listinné podobě. Při vyplňování listinné podoby bude našim klientům nápomocna sčítací komisařka, která je pro tuto funkci proškolená. V našem domově to bude Mgr. Petra Linhartová, vedoucí sociálního oddělení.

S opatrovníky, kteří mají opatrovance v naší péči, bude dohodnuto, kdo sčítání bude provádět. Stejně tak by se měli domluvit s rodinou ti klienti, kteří v našem domově nemají trvalé bydliště - jestli je sečte rodina nebo se budou sčítat v domově a tuto informaci sdělit sčítací komisařce osobně nebo na telefonu č. 469 660 268 nebo 774 710 576. Informační letáky o sčítání lidu, domů a bytů budou do konce měsíce března 2021 rozvěšeny po všech odděleních domova. Aby se informace dostaly ke všem klientům, budou vyhlášeny také rozhlasem domova. Distribuce formulářů v našem domově bude probíhat od 17. 4. do 26. 4. a sběr vyplněných formulářů od 27. 4. do 11. 5. 2021. Podrobnější informace budou klientům sdělovány průběžně během sčítání.  
                                                     Mgr. Petra Linhartová vedoucí sociálního oddělení
PODROBNOSTI »

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 17. 2. 2021 AŽ DO ODVOLÁNÍ

únor 17
Od dnešního dne až do odvolání je v Domově vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV kvůli nové nákaze Covid - 19. Nebudou probíhat žádné návštěvy ani testování spojené s návštěvami.

Vzhledem k omezení osobního kontaktu je možné ke spojení se svými blízkými využít komunikačních aplikací Skype nebo What´s up prostřednictvím sociálních pracovnic. Nutno domlouvat telefonicky na sociálním oddělení - tel. 469 660 268 nebo 774 710 576.
PODROBNOSTI »

Návštěvy klientů - nové informace

leden 05
Tímto informačním materiálem se stanovují pravidla pro návštěvy klientů Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice, která vycházejí z usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020.   Podle usnesení vlády ze dne 30. 11. 2020 byly stanoveny výjimky pro návštěvy v pobytových zařízeních u klientů, kteří:

-          jsou omezeni ve svéprávnosti,
-          mají zdravotní postižení, vykazují známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit,
-          jsou v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.    

Od 5. 12. 2020 byly nově stanoveny další výjimky, a to pro:
-          osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to             s negativním výsledkem,
-          osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
-          na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění             COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem.    

Postup pro návštěvy
Návštěvy v domově probíhají i nadále v předem objednaném termínu. Objednávat se můžete pouze u pracovnic sociálního oddělení ve všední dny v časech 7:00 - 15:00 na tel. číslech: 469 660 268, 774 710 576. Návštěva musí být domluvena nejméně den předem. Při objednávání kromě domluvení návštěvního času nahlásíte i počet osob, které za klientem přijdou, přičemž klienta budete moci v jeden okamžik navštívit v počtu max. 2 osob starších 15 let (současně může být v domově max. 20 osob). Dále sdělíte, zda bude návštěva probíhat ve vnitřních prostorech, či formou procházky v zahradě, aby se klient stihl včas připravit. Zároveň se domluvíme, zda se návštěvy netýká některá z výjimek.  

Termíny návštěv
Pondělí       12:00-15:30
Středa        12:00-15:30
Sobota       12:00-15:30 
Neděle        12:00-15:30  

-          Klienta budete moci v jeden okamžik navštívit v počtu max. 2 osob starších 15 let.
-          Doba návštěvy je stanovena na 30 minut.
-          Každý návštěvník (netýká se výjimek stanovených ze dne 30. 11.) se musí prokázat negativním výsledkem POC testu nebo RT-PCR testu, který není starší 48 hodin. Stačí se prokázat SMS zprávou zasílanou hygienickými stanicemi do mobilních telefonů. Pokud jste onemocnění prodělali, je třeba doložit potvrzení od praktického lékaře.
-          Do domova vstupujte se zakrytými ústy a nosem a k tomu použijte vlastní čistý respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor je možné zakoupit v DPS za 15 Kč.
-          Na sjednanou návštěvu přijďte s časovým předstihem (10 min). -          Pracovnice vrátnice Vám změří teplotu, předá k vyplnění čestné prohlášení (je možné si ho přinést již vyplněné, ke stažení je na našich webových stránkách v dokumentech ke stažení). Poté Vám pracovnice vrátnice sdělí, ve kterých prostorách bude návštěva probíhat.   Návštěvy klientů, kteří jsou mobilní, nebo které je možno dovézt na invalidním vozíku, budou probíhat v návštěvní místnosti a ve spojovací chodbě. Návštěvy u imobilních klientů budou probíhat na pokoji. V těchto případech Vám pracovnice vrátnice při vstupu předá ochranný oblek.    

Od 11. 1. 2021 budou pracovníci domova provádět antigenní testy návštěvám našich klientů, které neměly možnost obstarat si test jinde. Objednávání na testy bude probíhat na stejných telefonních číslech a ve stejných časech jako objednání návštěv.  

Termíny provádění testů
Pondělí  11.30 - 15.00
Pátek     11.30 -15.00    
Návštěvy Covid pozitivních klientů jsou zakázány.    

Tímto bychom zároveň chtěli apelovat na Vás na návštěvníky, abyste během návštěv dodržovali veškerá hygienická opatření (desinfekci rukou, nasazený respirátor, popř. ochranný oblek) a pokyny personálu. Věříme v to, že Vaše přítomnost klienty povzbudí a budou lépe snášet pobyt v domově v těchto nelehkých časech.   I nadále budeme sledovat vládní nařízení a opatření, a pokud dojde ke změnám, budeme Vás na webových stránkách informovat.                                          
                                                                      Ing. Petr Mazura, ředitel              

Kontakty na testovací místa
Seznam odběrových center a informace o rezervaci naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/   Chrudimská nemocnice Tel.: 607090808  
Nemocnice Pardubice Tel.: 607090808  
Medila drive-in Pardubice Adresa: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice Tel.: +420800737304  
Laboratoře lékařské genetiky Adresa: Masarykovo náměstí 2667, Pardubice Tel.: 607400401  
Scimed Pardubice Adresa: Záchytné parkoviště kasárna T.G. Masaryka, Pardubice Tel.: 604455086  
Městská nemocnice Čáslav Tel.: 327305111  
Nemocnice Litomyšl Tel.: 607090808  
PODROBNOSTI »

Pravidla pro vycházení klientů po dobu trvání nouzového stavu

prosinec 22
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, se mění podmínky stanovené v usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 týkající se zákazu vycházení klientů mimo domov pro seniory.

Při opuštění domova pro seniory po dobu trvání nouzového stavu, musí být splněny tyto podmínky:  

1. Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od návratu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Testování je z usnesení vlády povinné. Jestliže klient nebo rodina testování odmítne, nebude pobyt mimo zařízení umožněn. Klienti ubytovaní na jednolůžkových pokojích zůstanou na svém pokoji, ze kterého nebudou moci po stanovenou dobu vycházet. Umístění v karanténních prostorech bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
Do karantény musí být po návratu do domova pro seniory umístěni i klienti, kteří nemoc covid-19 prodělali. Naše kapacita karanténních míst je omezená. Pokud by nastala situace, že by byl větší zájem klientů o vycházky či pobyt mimo domov pro seniory, a kapacita karanténních lůžek by byla naplněna, nemůžeme dalším klientům opuštění domova pro seniory umožnit.  

2.  Klienti musí používat v průběhu vycházky respirátor třídy FFP2 nebo KN95.  

Chtěli bychom apelovat na klienty a rodinné příslušníky, aby zvážili, zda návštěva klienta v domácím prostředí stojí za čas strávený následně v karanténě.  Doporučujeme spíše uskutečnit návštěvu v domově pro seniory za stanovených hygienických podmínek, která může být i opakovaná a jistě klienty také velmi potěší.  

Prosíme o nahlašování vycházek na sociální oddělení ve všední dny v čase od 7:00 do 15:00, na tel. č.: 469 660 268, 774 710 576.
                                                                                Ing. Petr Mazura
                                                                                        ředitel

PODROBNOSTI »
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 následující