Obnovení návštěv od 18. 12. 2020

Tímto informačním materiálem se stanovují pravidla pro návštěvy klientů Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice, která vycházejí z usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020.   Podle usnesení vlády ze dne 30. 11. 2020 byly stanoveny výjimky pro návštěvy v pobytových zařízeních u klientů, kteří:
-          jsou omezeni ve svéprávnosti,
-          mají zdravotní postižení, vykazují známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit,
-          jsou v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.    
Od 5. 12. 2020 byly nově stanoveny další výjimky, a to pro:
-          osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to             s negativním výsledkem,
-          osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, -          na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění             COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem.  
Postup pro návštěvy
Návštěvy budou v domově probíhat od 18. 12. 2020 v předem objednaném termínu. Objednávat se můžete pouze u pracovnic sociálního oddělení ve všední dny v časech 7:00 - 15:00 na tel. číslech: 469 660 268, 774 710 576. Návštěva musí být domluvena nejméně den předem. Při objednávání kromě domluvení návštěvního času nahlásíte i počet osob, které za klientem přijdou, přičemž klienta budete moci v jeden okamžik navštívit v počtu max. 2 osob starších 15 let (současně může být v domově max. 20 osob). Dále sdělíte, zda bude návštěva probíhat ve vnitřních prostorech, či formou procházky v zahradě, aby se klient stihl včas připravit. Zároveň se domluvíme, zda se návštěvy netýká některá z výjimek.  

Časy návštěv
První návštěvy začínají v pátek 18. 12. 2020, pokračují až v pondělí 21. 12. 2020 a následně :
Pondělí - 12:00-15:30
Středa -   12:00-15:30
Sobota  -  12:00-15:30 
-          Klienta budete moci v jeden okamžik navštívit v počtu max. 2 osob starších 15 let.
-          Doba návštěvy je stanovena na 30 minut.
-          Každý návštěvník (netýká se výjimek stanovených ze dne 30. 11.) se musí prokázat negativním výsledkem POC testu nebo RT-PCR testu, který není starší 48 hodin. Stačí se prokázat SMS zprávou zasílanou hygienickými stanicemi do mobilních telefonů. Pokud jste onemocnění prodělali, je třeba doložit potvrzení od praktického lékaře.
-          Není povinností domova provádět testy návštěvníkům. V současné době nám personální kapacita testování neumožňuje.
-          Do domova vstupujte se zakrytými ústy a nosem a k tomu použijte vlastní čistý respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
-          Na sjednanou návštěvu přijďte s časovým předstihem (20-30 min).
-          Pracovnice vrátnice Vám změří teplotu, předá k vyplnění čestné prohlášení (bude možné si ho přinést již vyplněné, ke stažení bude na našich webových stránkách v dokumentech ke stažení). Poté Vám pracovnice vrátnice sdělí, ve kterých prostorách bude návštěva probíhat.   Návštěvy klientů, kteří jsou mobilní, nebo které je možno dovézt na invalidním vozíku, budou probíhat v návštěvní místnosti a ve spojovací chodbě. Návštěvy u imobilních klientů budou probíhat na pokoji. V těchto případech Vám pracovnice vrátnice při vstupu předá ochranný oblek.  
Návštěvy Covid pozitivních klientů jsou zakázány.  
Tímto bychom zároveň chtěli apelovat na Vás na návštěvníky, abyste během návštěv dodržovali veškerá hygienická opatření (desinfekci rukou, nasazený respirátor, popř. ochranný oblek) a pokyny personálu. I pro nás je tato situace nová, možná bude třeba ještě vyladit drobné detaily, např. časový předstih před návštěvou, proto žádáme o shovívavost i z Vaší strany. Věříme v to, že Vaše přítomnost klienty povzbudí a budou lépe snášet pobyt v domově v těchto nelehkých časech.   I nadále budeme sledovat vládní nařízení a opatření, a pokud dojde ke změnám, budeme Vás na webových stránkách informovat.
                                                                  Ing. Petr Mazura, ředitel          

Kontakty na testovací místa
Seznam odběrových center a informace o rezervaci naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/   Chrudimská nemocnice Tel.: 607090808  
Nemocnice Pardubice Tel.: 607090808  
Medila drive-in Pardubice Adresa: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice Tel.: +420800737304  
Laboratoře lékařské genetiky Adresa: Masarykovo náměstí 2667, Pardubice Tel.: 607400401  
Scimed Pardubice Adresa: Záchytné parkoviště kasárna T.G. Masaryka, Pardubice Tel.: 604455086  
Městská nemocnice Čáslav Tel.: 327305111  
Nemocnice Litomyšl Tel.: 607090808