V letošním roce 2021 bude po mnoha letech probíhat celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodný okamžik sčítání, tedy datum, ke kterému se vyplňují údaje na formulářích, byl stanoven na půlnoc z 26. března na  27. března 2021. Sčítání podléhá zákonné povinnosti, to znamená, že každý občan by měl při sčítání spolupracovat a formuláře vyplnit sám on-line nebo v listinné podobě. Při vyplňování listinné podoby bude našim klientům nápomocna sčítací komisařka, která je pro tuto funkci proškolená. V našem domově to bude Mgr. Petra Linhartová, vedoucí sociálního oddělení.

S opatrovníky, kteří mají opatrovance v naší péči, bude dohodnuto, kdo sčítání bude provádět. Stejně tak by se měli domluvit s rodinou ti klienti, kteří v našem domově nemají trvalé bydliště - jestli je sečte rodina nebo se budou sčítat v domově a tuto informaci sdělit sčítací komisařce osobně nebo na telefonu č. 469 660 268 nebo 774 710 576. Informační letáky o sčítání lidu, domů a bytů budou do konce měsíce března 2021 rozvěšeny po všech odděleních domova. Aby se informace dostaly ke všem klientům, budou vyhlášeny také rozhlasem domova. Distribuce formulářů v našem domově bude probíhat od 17. 4. do 26. 4. a sběr vyplněných formulářů od 27. 4. do 11. 5. 2021. Podrobnější informace budou klientům sdělovány průběžně během sčítání.  
                                                     Mgr. Petra Linhartová vedoucí sociálního oddělení