1. Úvod
Veřejný závazek Domova pro seniory v Heřmanově Městci byl zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci stávajících a potencionálních budoucích uživatelů služeb tohoto zařízení, jejich rodin i dalších zájmových skupin - místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti apod. Jedná se o materiál, z kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy domova a kterému hlavně budou obsahově odpovídat poskytované služby.

2. Poslání
Domov pro seniory se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé služeb poskytovaných v Domově pro seniory v Heřmanově Městci mohou mít též přidruženou tělesnou nebo lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče.

Domov pro seniory v Heřmanově Městci
usiluje především o to, aby uživatelé žijící
v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni
od okolí) a žili běžným způsobem života.

Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost
a sociální začleňování.

3. Cíle
Strategické cíle domova:
 • Stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje domova
 • Zajistit finanční stabilitu organizace
 • Vytvořit důstojné prostředí a soukromí klientů na všech odděleních domova - zejména snahou o vybudování co největšího počtu jednolůžkových pokojů a zkvalitněním sociálních zařízení
Střednědobé cíle na období 2013 - 2016:
 • Zajistit navýšení počtu pracovníků přímé péče na odd. L0,PB o jednu pracovnici v sociálních službách.
 • V oblasti stravování uživatelů služby a zaměstnanců zajistit v postupně v průběhu roku 2013 realizaci výběru ze dvou jídel na každý pracovní den v týdnu po - pá
 • V oblasti hodnocení zaměstnanců přejít na hodnocení pomocí PC programu Cygnus firmy IreSoft Brno
 • Ze čtyřlůžkového pokoje na odd.L2 vybudovat denní místnost pro klienty tohoto oddělení 
 • Z kanceláře obchodního referenta-zásobovače vybudovat dvoulůžkový pokoj pro klienty odd.D4


4. Cílová skupina
Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a nejsou schopny si samy zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít bezpečně ve svém prostředí, takže potřebují stálou přítomnost odborného personálu.

Služby nejsme schopni poskytnout:
 • osobám, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost,
 • osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků,
 • osobám, které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb.

5. Principy poskytování služby


Zásady, na kterých je založeno poskytování služby v DPS:
 • dodržování práv klientů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování služby bezpečné a odborné
 • snaha o přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům
 • schopnost pružně reagovat na změny a nové poznatky
 • otevřenost poskytovaných služeb vůči klientovi - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů apod.
 • týmová práce
 • poskytujeme odbornou podporu k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností klientů
 • uživateli je poskytnuto bezpečné místo pobytu po dobu, po kterou tento pobyt potřebuje
 • uživatelé mají příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů
 • uživateli je nabídnuto v případě potřeby odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně zdravotnických)
 • uživatel je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti
 • uživatel je podporován ve využívání veřejných služeb
 • uživatel je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů
Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Domova pro seniory v Heřmanově Městci: Celý areál domova se nachází ve velmi atraktivním prostředí na rozhraní městské zástavby a nedalekého náměstí, na straně jedné, a rozsáhlého parku Bažantnice, na straně druhé, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu domova je také krásná zahrada s řadou laviček a s altány, kde je možno se procházet, posedět a popovídat s přáteli. Přístupy do zahrady jsou bezbariérové a dostupné ze všech pater jednotlivých budov domova, takže do ní mohou bez problémů vyjíždět i obyvatelé na invalidním vozíčku. K využití je i zimní zahrada.

V dosahu asi 5 - 10 minut chůze se nacházejí stanoviště autobusu.

Kapacita domova je 164 lůžek s následující skladbou pokojů:

44 jednolůžkových
60 dvoulůžkovvých
 
Pokoje pro ležící obyvatele jsou vybaveny polohovacími postelemi. Všechny pokoje jsou vybaveny přípojkami na televizor. V případě, že klient nemá vlastní televizor, je možné sledovat televizní programy na televizorech ústavních, které jsou k dispozici ve všech budovách domova.
Koupelny jsou vybaveny vanami s odklopnými boky a vanovými zvedáky.
Obyvatelům jsou k dispozici i lednice.

Domov pro seniory
poskytuje svým klientům celodenní stravu vč. dietní.

Zdravotní péče je kromě vlastního odborného personálu zajišťována smluvním lékařem praktickým, očním, psychiatrem a lékařkou pro léčbu bolesti.
Domov má také vlastní relaxační centrum vybavené dvěma masážními křesly, perličkovou koupelí, šlapacími koly Motomed, magnetoterapií a další řadou rehabilitačních přístrojů
a pomůcek.

V domově je možné jednou týdně využít služeb pedikérky, kadeřnice nebo holiče. Tyto služby si však obyvatelé hradí sami.
V přízemí domova je prodejna potravin a základního drogistického zboží.

V budově se nachází kaple, kde se slouží pravidelné katolické a evangelické bohoslužby.

Kulturní a společenské vyžití:
 • do domova docházejí na vystoupení různé umělecké soubory,
 • jsou pořádány kulturní, zábavné a sportovní akce,
 • probíhá půjčování knih a DVD v knihovně a promítání filmů,
 • pouští se audiokazety zejména uživatelům s vadami zraku
 • jsou navštěvovány výstavy a pořádány výlety do okolí vlastním autem domova
Po předchozí dohodě je možné zajistit pro příbuzné klientů (max. 2 osoby) ubytování.