Domov pro seniory

se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.


Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit. Respektujeme individuální charakter každé osoby, podporujeme její důstojnost a sociální začleňování, nezávislost a soběstačnost.


Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 65 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb (viz Garantovaná nabídka služeb).

Novinky a aktuality z našeho domova...

DODATEK K OBNOVENÍ NÁVŠTĚV

duben 06
Od 7. 4. 2021 již nebude omezena délka návštěvy v Domově.

Další pravidla pro návštěvy v Domově zůstávají v platnosti v plném rozsahu, jak bylo uvedeno zde k 24. 3. 2021.
PODROBNOSTI »

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 29. 3. 2021

březen 24
Obnovení návštěv od pondělí 29. 3. 2021

Od pondělí 29. 3. 2021 dochází k obnovení návštěv u klientů našeho zařízení za následujících podmínek stanovených vládním usnesením č. 297/2021. Zařízení budou moci navštívit osoby, které:
a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Testy nebudou již prováděny v domově, musíte je absolvovat na veřejně dostupných testovacích místech - viz kontakty níže.
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Při vstupu do vestibulu a po celou dobu návštěvy musí navštěvující osoby používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další opatření nastavená domovem.
Při návštěvách bude platit následující postup:
1)      Počet návštěvníků v domově bude koordinován dle počtu příchozích osob a pracovnice vrátnice v případě, že by vzniklo nebezpečí velké koncentrace cizích osob, má oprávnění nevpustit další návštěvníky do domova a požádat je o odložení návštěvy na pozdější dobu. 
2)      Při příchodu do vestibulu u vrátnice si musí osoba dezinfikovat ruce a pracovnice vrátnice změří každému návštěvníkovi teplotu. Pokud by navštěvující osoba měla teplotu nad 37,0 °C, nebude do domova vpuštěna.
3)      Návštěvy budou probíhat ve všech  částech budovy nebo na pokojích klientů. Pokud to bude možné vzhledem k počasí a ke zdravotnímu stavu klienta, měla by návštěva probíhat v zahradě domova, jinak v návštěvní místnosti nebo ve společných prostorách v rámci oddělení (spojovací chodba u oddělení L0, zimní zahrada oddělení B, prostor kavárny na odd. D3, posezení pod schody na odd. D4, místnost k posezení na odd. L1, společenská místnost na odd. L2). V částech budovy nebo na pokojích klientů s potvrzenou nákazou nebudou návštěvy možné.  
4)      Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase, přičemž návštěvou mohou být i děti starší deseti let za výše uvedených podmínek (absolvování testu či prodělání COVID-19). Délka návštěvy: 30 minut.
5)      Mezi osobami, kromě rodinných příslušníků, je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 metry.
6)      Návštěvní dny a hodiny jsou neomezené, na návštěvu není nutné se předem objednávat.  
Na vycházky klientů mimo areál zařízení, a to po dobu trvání nouzového stavu, se vztahují tyto podmínky:
1.  vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.  
2.   Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 2. klient používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.  
Podmínka absolvovat test, mít certifikát o očkování nebo prodělání onemocnění COVID-19 se nevztahuje na návštěvy klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění  
Kontakty na testovací místa Seznam odběrových center a informace o rezervaci naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/  
Nemocnice Chrudim: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Nemocnice Pardubice: www.nempk.cz/informace/covid-19, tel.: 607 090 808  
Medila drive-in Pardubice: www.medila.cz, adresa: Štrossova 1931, 530 03 Pardubice , tel.: 800 737 304.  
Laboratoře lékařské genetiky (Poliklinika Kolf): www.genetikapardubice.cz, adresa: Masarykovo náměstí 2667, Pardubice, tel.: 607 400 401.  
Scimed Pardubice: www.scimed.cz, adresa: Záchytné parkoviště kasárna T.G. Masaryka, Pardubice, tel.: 604 455 086.  
Městská nemocnice Čáslav: www.nemcaslav.cz, tel.: 327 305 111.   Obnovení návštěv od pondělí 29. 3. 2021


PODROBNOSTI »

Sčítání lidu

březen 24
V letošním roce 2021 bude po mnoha letech probíhat celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodný okamžik sčítání, tedy datum, ke kterému se vyplňují údaje na formulářích, byl stanoven na půlnoc z 26. března na  27. března 2021. Sčítání podléhá zákonné povinnosti, to znamená, že každý občan by měl při sčítání spolupracovat a formuláře vyplnit sám on-line nebo v listinné podobě. Při vyplňování listinné podoby bude našim klientům nápomocna sčítací komisařka, která je pro tuto funkci proškolená. V našem domově to bude Mgr. Petra Linhartová, vedoucí sociálního oddělení.

S opatrovníky, kteří mají opatrovance v naší péči, bude dohodnuto, kdo sčítání bude provádět. Stejně tak by se měli domluvit s rodinou ti klienti, kteří v našem domově nemají trvalé bydliště - jestli je sečte rodina nebo se budou sčítat v domově a tuto informaci sdělit sčítací komisařce osobně nebo na telefonu č. 469 660 268 nebo 774 710 576. Informační letáky o sčítání lidu, domů a bytů budou do konce měsíce března 2021 rozvěšeny po všech odděleních domova. Aby se informace dostaly ke všem klientům, budou vyhlášeny také rozhlasem domova. Distribuce formulářů v našem domově bude probíhat od 17. 4. do 26. 4. a sběr vyplněných formulářů od 27. 4. do 11. 5. 2021. Podrobnější informace budou klientům sdělovány průběžně během sčítání.  
                                                     Mgr. Petra Linhartová vedoucí sociálního oddělení
PODROBNOSTI »
_VSECHNY_NOVINKY